TT  
 
Tên thiết bị  Số lượng Chất lượng
hiện tại
Thông tin khác

Phần mềm Autocad    08 Tốt  

Phần mềm Photoshop  

03 Tốt  

Phần mềm Corel draw     05  Tốt  

Phần mềm 3D Max     05  Tốt  

Phần mềm Hitosojt     02  Tốt  

Phần mềm Sofdesk 8.0, Topo 5.0z     04  Tốt  

Phần mềm HS 5.0    02   Tốt  

Phần mềm No va TDN 5.0   10   Tốt  

Phần mềm Midas Civil 2006   06   Tốt  

10 

Phần mềm Loop    03   Tốt  

11 

Phần mềm Epanet    04  Tốt  

12 

Phần mềm Water work   02   Tốt  

13 

Phần mềm Slope Stabilizer     07   Tốt  

14 

Phần mềm Dự toán G8    06    Tốt  

15 

Phần mềm Dự toán Acitt    04
 Tốt 
 
QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch