Ô tô tải

stt

Tên Thiết bị

Số lượng

Chất lượng hiện tại

1

Ô tô tải ben - 78C-02031

01

Tốt

2

Ô tô tải ben - 78C-03088

01

Tốt

3

Ô tô tải ben - 78C-03107

01

Tốt

4

Ô tô tải ben - 78C-01670

01

Tốt

5

Ô tô tải ben - 78C-01908

01

Tốt

6

Ô tô tải ben - 78C-02361

01

Tốt

7

Ô tô tải ben - 78C-03101

01

Tốt

8

Ô tô tải ben - 78K-4351

01

Tốt

9

Ô tô tải ben - 78C-000.07

01

Tốt

10

Ô tô tải ben - 78C-02924

01

Tốt

11

Ô tô tải ben - 78C-02731

01

Tốt

12

Ô tô tải ben - 78C- 03878

01

Tốt

13

Ô tô tải ben - 78C-02202

01

Tốt

14

Ô tô tải ben - 51C 54185

01

Tốt

15

Ô tô tải ben - 51C 54424

01

Tốt

16

Ô tô tải ben - 78K-5377

01

Tốt

17

Ô tô tải ben - 78K-5384

01

Tốt

18

Ô tô tải ben - 78K-6495

01

Tốt

19

Ô tô tải ben - 78K-4213

01

Tốt

20

Ô tô tải ben - 78C-00319

01

Tốt

21

Ô tô tải ben - 78C-03087

01

Tốt

22

Ô tô tải ben - 78K-4361

01

Tốt

23

Ô tô tải ben - 78C-03073

01

Tốt

24

Ô tô tải ben - 78C-03193

01

Tốt

25

Ô tô tải ben - 78C-00006

01

Tốt

26

Ô tô tải ben - 78K-5290

01

Tốt

27

Ô tô tải ben - 78C-010.18

01

Tốt

28

Ô tô tải ben - 78K-4831

01

Tốt

29

Xe bán tải - Misumitsi

01

Tốt

30

Xe bán tải - catet

01

Tốt

31

Xe tec nước - 78C-02837

01

Tốt

32

Xe tec nước - 78C-04118

01

Tốt

33

Xe tưới nước - 78C-02964

01

Tốt

34

Xe tec nước - 78K-5050

01

Tốt

35

Xe tec nước - 78C-02703

01

Tốt

36

Xe bồn - 78K-5080

01

Tốt

36

Xe bồn - 78K-5080

01

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tuyển dụng
Video

VTV1 - Hầm Đèo Cả hoạt động xóa điểm đen tai nạn giao thông

Hình ảnh
 • Ảnh 5

  Ảnh 5

 • Ảnh 4

  Ảnh 4

 • Ảnh 3

  Ảnh 3

 • Ảnh 2

  Ảnh 2

 • ảnh 1

  ảnh 1

 • TVT
 • Capave
 • Thanh hóa
 • Viettinbank
 • Deoca
 • Sông đà