TT  
 
Tên thiết bị  Số lượng Chất lượng
hiện tại
Thông tin khác

Xe toyota Prado 78K-9399   01  Tốt  

Xe Isuzu bán tải 4 chỗ 78C-9109 

 01  Tốt  

Xe Innova 7 chỗ 78A-00694   01  Tốt  

Xe Ford Ranger 4 chỗ 78C-02253   01  Tốt  

Xe Ford Ranger 4 chỗ 78C-02814   01  Tốt  

Xe Ford Ranger 4 chỗ 78C-02774  01  Tốt  

Xe Innova 7 chỗ 60V-3257  01  Tốt  

Xe Mercedes 16 chỗ 78H-5137  01  Tốt  

Xe toyota 16 chỗ 78B-002.74   01  Tốt  

10 

Xe Land 78A-013.68   01  Tốt  

11 

Xe Ford ranger 78C-036.44   01  Tốt  

12 

Xe Ford ranger 78C-036.24  01  Tốt  

13 

Xe Ford ranger 78C-032.76   01  Tốt  

14 

Xe Ford ranger 78C-035.78   01  Tốt  

15 

Xe Ford ranger 78C-034.88  01  Tốt  

16 

Xe Fotuner 78A-00894 01  Tốt  

17

 Xe Land cuse Prado 78A-017.34  01  Tốt  

18 

Xe Fortuner 7 chỗ 76A-00712  01  Tốt  

19 

Xe Fortuner 7 chỗ 78A-008.83  01  Tốt  

20

 Xe Ford ranger 4 chỗ 78C-028.50  01  Tốt  

21 

Xe Ford ranger 78C-036.56  01  Tốt  

22 

Xe Fortuner 78A- 018.75  01  Tốt  

23 

Xe Fortuner 78C-018.36  01  Tốt  

24 

Xe Fortuner 78C -018.65  01  Tốt  

25 

Xe Lexus 29A 82492  01  Tốt  

26

Xe 16 chỗ 77C 01110  01 Tốt  
QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch